Aktualności

Informacje wstępne

W dniu 21 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zakończyło ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 435 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego tylko 61 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Projekt UKW pt. "Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni absolwenci UKW" uzyskał łączną sumę 99 punktów i znalazł się na 27. miejscu listy rankingowej, uzyskując 2 899 722,70 zł na sfinansowanie projektu.

Kontakt

Pracownicy administracyjni:

- dla studentów z kierunków pedagogicznych:

mgr Ewa Kaźmierczak-Kurnatowska
e-mail: ekurantowska@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 278

mgr Renata Joppek-Kłaput
e-mail: renata.joppek-klaput@ukw.edu.pl
tel. 52 34 19 325

- dla studentów z kierunków technicznych:

mgr Magdalena Szymańska
e-mail: magda@ukw.edu.pl
tel. 52 32 57 612

Biuro projektu:

Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem
ul.Chodkiewicza 30, budynek F
85-090 Bydgoszcz

tel. 52 34 19 199/281
faks:  52 34 19 281